Chap. 1 : Unit 4 : Introduction to C Language: Part 3

Introduction to C Language Part 3

काही जागा, काही वस्तू अशा असतात की अनेक वेळा त्या जागेवर अस्ताव्यस्त आढळतात. किंबहूना अस्ताव्यस्तच चांगल्या वाटतात!wink टेबल वर पडलेल्या वस्तू बघांना अनेकवेळा..हं आता अतीशिस्तप्रिय व्यक्तीचा अपवाद वगळला तर असेच बघीतले असेल तुम्ही!laugh व्हेअरेबल्स डिक्लेरेशन म्हणजे असेच काहीतरी असते. त्यामुळे या डिक्लेअर केलेल्या व्हेअरेबल्सची मेमरीमध्ये कुठेही उठबस चालू असते. आणी ते सर्व ऑपरेटींग सिस्टीम ठरवत असते..enlightenedआहे की नाही गंम्मत..या काही व्हिडीओ मध्ये हेच तर समजावून सांगीतलय… आवडलं आणी समजलं तर करा शेअरmail  

C language मध्ये प्रामुख्याने दोन प्रकारात हे मोडतात

Primary व Secondary Constants: 

Primary Constants म्हणजे integer, real व charcater constants. याला आपण datatype अथवा नुसते Type असेही म्हणु शकतॊ. सी मध्ये pointers, arrays, structures, union इत्यादी secondary datatype सुद्धा आहेत. integer व real constants हे numeric datatype मध्ये येतात तर character constants हे non numeric datatype मध्ये येतात. आपल्याला अशा प्रकारचे consatants ठेवायचे असतील तर योग्य तो datatype decalre करुन ठेवावा लागतॊ. 

जसे बाजारातुन कोणतीही वस्तु आणायची असेल तर ती ठेवण्याची व्यवस्था आपल्याला करावी लागते. जसे water, milk इत्यादी liquid पदार्थ आपणाला store करायचे असतील तर आपण bottle कींवा भांडे वापरतॊ, धान्य आपण पिशवीतुन आणतो आणी काही पदार्थ paper किंवा plastic पिशवीतुन आणतॊ. 

Data Segment and Code Segment

त्या प्रमाणेच program लिहितांना आपणाला काही data store करायचा असेल तर आपणाला RAM वेगवेगळी storage locations memory मध्ये मिळवण्याची आवश्यकता असते. 
जरी सर्व RAM आपल्यासाठी वापरण्यास दिली जाउ शकत नसली तरी सुद्धा operating system आपणास C program साठी १ Data Segment व १ Code Segment राखून ठेवते. व DOS मध्ये त्याची capacity प्रत्येकी 64KB इतकी असते. या साठी default memory model small ची व्यवस्था operating system ने करुन ठेवलेली असते. आपण लीहीणारे सर्व program साठी small memory model पुरेशी असते.

यातील data segment वर आपण declare केलेल्या सर्व data साठी जागा देण्याचे हक्क व काम operating system द्वारे परस्पर होतच असते.

Tiny, small, medium, compact, large आणि huge अशी ६ memory models C Compiler मध्ये उपलब्ध असतात. program मधील लागणाऱ्या data नुसार memory model बदलता येते. 

Access this framework with lot more stuff like C language MCQ, viva and interview preparation, Glossary, Solved Programs of C language etc. please register free on Register / Login

cenglishcppengcmarathi

Introduction to Computers Part 4

Chap. 1 : Unit 1: Introduction to Computers: Part 4

प्रायमरी स्टोरेज रॅम (RAM) च्या स्वरुपात उपलब्ध असते. त्याला सी लॅंग्वेज शिकताना आपण कायम मेमरी असे संक्षिप्त स्वरुपात ओळखणार आहोत. रॅम वरील रहाणारा DATA तात्पुरता म्हणजेच टेंपररी असतॊ.

Primary storage is provided by making provision of RAM…. Here onwards In C I will be referring RAM as a memory… Data on the RAM is temporary and volatile…

When we start the computer, which is called as booting a computer…. operating system along with necessary applications is loaded onto the RAM.

Initially operating system needs to be loaded onto the RAM….

Important task of taking part of this operating system is handled by start up routines available on the ROM

Then the operating system is loaded onto the RAM

Operating system then loads device drivers which are necessary for running various devices attached to computer…

In the end, necessary applications are loaded and desktop is provided for the end user

RAM acts as a working space for running various applications available in the computer system. So while working programmer usually deals with memory. Secondary storage is permanent and available in the form of hard disk.

So when you open C compiler we work on the memory i.e. RAM and this fact should be understood by programmer.  So whenever you open C Compiler, to type the program, to run the program, operating system usually provides, a data segment and a code segment are given to the user

So whatever data you input and whatever output you get….you play only on this temporarily borrowed space….Only Exception is file handling where input and output have got connection along with secondary storage devices like disks….but it would be our last chapter….Till then we will be dealing only along with memory i.e. RAM

 

Access this framework with lot more stuff like C language MCQ, viva and interview preparation, Glossary, Solved Programs of C language etc. please register for Discount Coupon

cenglishcppengcmarathi