Logical NOT (!) operator in C

Logical ! (NOT) operator in C

“माझ तुझ्यावर प्रेम नाही असं नाही…!” काय अर्थ आहे हो या वाक्याचाheart

समजायला सोपा पण वापरायला अवघड असा हा logical operator. पण अवघड म्हणजे syntax अवघड नाही तर कोणत्या situation ला नेमका त्याचा वापर करायचा ती ओळखणे अवघड. पहा आम्ही logical NOT operator कसा समजावून सांगीतलाय ते…

Unlike other 2 logical operators i.e. Logical && (AND) and Logical || (OR), this is unary operator. It turns true to false and false to true…!

Access this framework with lot more stuff like C language MCQ, viva and interview preparation, Glossary, Solved Programs of C language etc. please register for Discount Coupon

cenglishcppengcmarathi