Array in C

Array in C language

C मध्ये असलेला array म्हणजे एक वेगळेच प्रकरण.   डेनीस न केलेली छान योजना.  गर्दी झाली की खेटून-खेटून बसायची सवय माणसाला असते.  Array हे तसलचं प्रकरण!  पण कळायला अवघड शिवाय C मधील पॉइंटर या ठिकाणी सुद्धा लुडबूड करतो.  त्यामुळे सी शिकणारी पोर दमायला लागतात. नाहीतर डिक्लेअर करुन मोकळे होतात “सी कंप्लीट झाल” म्हणून.. तसं तूमच सुद्धा होउ नये म्हणून या ठिकाणी पहा तुम्हाला आवडायला आणी कळायला सुरवात होते हे Array प्रकरण….

शिवाय C++ आणी Java वाल्यांनी हे सर्व प्रकरण आहे तसं घेतल आहे उचलून. पण कॉपी केल असं म्हणल्याच ऐकीवात नाही कारण डेनीसना असलेला मानच तसा होता प्रोग्रॅमिंग इंडस्ट्रीमध्ये…आपल्या अमिताभ सारखा एकदम “Legend”heart 

आवडल तर करा तुमच्या मित्र-मैत्रीणीच्या मध्ये किंवा सांगा त्यांना WhatsApp वरून…!

If want to write this program using function, how can we write it?

Instead of whole program we will focus on the function only

We will call the funtion named markstotal from the main function Now when control reaches at this function call it will be transfered to function definition. When we call the function, we are sending address of an array, to be precise base address of an array.

So in the function definition, we have to collect the address in pointer variable which must be an integer pointer.

int total = 0

int i;

we can write a loop like i = 1; i<=5; i++, total = *ptr + total; ptr++;

and return the total to main function;

Now here instead of writing &marks we can just send name of an array as name of an array itself contains base address

Access this framework with lot more stuff like C language MCQ, viva and interview preparation, Glossary, Solved Programs of C language etc. please register for  Discount Coupon

cenglishcppengcmarathi

Leave a Reply